„PRZEMYŚLANY ROZWÓJ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

zaprasza osoby bierne zawodowo z terenu miasta Przemyśla

do udziału w projekcie „PRZEMYŚLANY ROZWÓJ”

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.08.2018 r. do 30.09.2020 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Przemyśla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do 30 września 2020 r.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakończenie przez klientów/ki MOPS zintegrowanego
i indywidualizowanego programu opartego o ścieżkę reintegracji obejmującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym zgodnie
z podpisanymi kontraktami socjalnymi.

GRUPA DOCELOWA:

Projektem zostanie objętych łącznie 204 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bierne zawodowe, które:

 • Korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym są osobami z niepełnosprawnością i/lub korzystającymi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • Są w wieku aktywności zawodowej;
 • Mieszkają na terenie miasta Przemyśla.

 

TERMINY REKRUTACJI:

 • I tura rekrutacji (od 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r.) – rekrutacja 102 uczestników,
 • II tura rekrutacji (od 02.01.2019 r. do 28.02.2019 r.) – rekrutacja 102 uczestników.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIERNYCH ZAWODOWO:

 • Coaching rozwoju osobistego;
 • Indywidualne doradztwo zawodowe;
 • Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe;
 • 6-miesięczne, płatne staże zawodowe (dla 50 uczestników).

  

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

 • Stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne dla 50 osób z niepełnosprawnością

 

a także:

 • Poczęstunek podczas szkoleń;
 • Opiekę nad osobą zależną,
 • Stypendium szkoleniowe w trakcie szkoleń zawodowych.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

W Biurze Projektu „Przemyślany Rozwój”

 1. Leszczyńskiego 3 (parter)

37-700 Przemyśl

tel. 16 675 05 60 lub 16 675 05 61 wew. 12

e-mail: biuro-projektu@mops.przemysl.pl

 

Dofinansowania projektu z UE: 2 599 346,01 zł

 

Wartość projektu: 3 058 054,14 zł